VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY WELLNESS HOTELU LOVČENKA, ROKYTNICE NAD JIZEROU  

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Wellness hotelem Lovčenka, který je provozován společností DDS-DNA s.r.o. (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).  

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.  

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.    

Článek I.

Předsmluvní ujednání  

1.         Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.  

2.         Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.  

3.         Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.  

4.         Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.  

Článek II.

Povinnosti smluvních stran  

1.         Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.  

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v rezervačním formuláři na webových stránkách hotelu po zadání požadovaného termínu pobytu zde: www.lovcenka.cz. Cena za pokoj zahrnuje DPH ve výši 10 % a poplatek z pobytu ve výši 25,- Kč/dospělá osoba/noc.  

Článek III.

Nástup ubytování  

1.         Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.  

2.         Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád, který je hostům přístupný v informativních deskách umístěných na každém pokoji.  

Článek IV.

Základní práva a povinnosti zákazníka 

1.         Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad.

2.         Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy penzionu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek.  

Článek V.

Základní povinnosti hotelu 

a)  poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky.  

Článek VI.

Platební podmínky  

1.         Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.  

2.         Objednatel hradí sjednanou částku za ubytování předem (pokud není dohodnuto jinak), při online rezervaci, či bankovním převodem ve výši 100% ceny. Ze strany hotelu bude vystaven Daňový doklad na přijatou platby. Další služby, které bude objednatel čerpat během svého pobytu se zavazuje uhradit nejpozdějí při ukončení ubytování naproti vystavení zúčtovacího daňového dokladu (faktuře) nebo ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).  

3.         Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.  

4.         V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.  

5.         Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)  

Článek VII.

Storno podmínky  

1.         Stornem se vždy rozumí zrušení potvrzené objednávky.  

2.         Objednatel je povinen veškeré změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu nebo přes online rezervační systém a tato změna či zrušení mu musí být hotelem potvrzena.

3.         Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:  

REFUNDABLE STORNO POPLATKY  

  • do 20 dní před příjezdem bez storno poplatku
  • 19 – 15 dní před příjezdem: účtováno 50 % z celkové ceny ubytování
  • 14 – 8 dní před příjezdem: účtováno 80 % z celkové ceny ubytování
  • 7 dní a nedojezd: účtováno 100 % z celkové ceny ubytování  

NON-REFUNDABLE STORNO POPLATKY  

  • Bude účtováno 100 % z celkové ceny ubytování v případně zrušení kdykoliv po vytvoření rezervace.  

4.        Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby s dostatečným časovým předstihem, bude mu uhrazená částka vrácena v plné výši

5.        V případě překážky smluvního vztahu o ubytování z vyšší moci - např. uzavření hotelů nařízeného vládní restrikcí, bude objednateli vrácena uhrazená částka v plné výši bez ohledu na počet dnů uvedených ve storno podmínkách. Pokud se strany nedohodnou jinak, např. na změnu termínu ubytování. 

6.         Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a bufetovou polopenzi, městský poplatek a DPH v zákonné výši.  

7.         Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 14-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.  

Článek VIII.

Reklamace služeb  

1.             Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.  

2.             V případě, že klient zjistí v průběhu pobytu u ubytování nebo dalších poskytovaných služeb vady, které je možné na místě odstranit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámí recepci hotelu nebo zaměstnanci zajišťujícímu danou službu tak, aby bylo možné vady odstranit ještě za doby trvání pobytu. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší nebo neodpovídá potvrzené objednávce, a vady nebyly nebo nemohly být hotelem odstraněny na místě, je klient povinen nechat si písemně potvrdit od hotelové recepce, že tuto vadu reklamoval, a tato nebyla odstraněna. Klientovi bude poté nabídnuta určitá forma kompenzace za vadu, kterou nebylo možné odstranit. Pokud klient s kompenzací souhlasí, je reklamace považována za vyřízenou.  

3.             Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb hotelem ihned bez prodlení s odpovědným zástupcem hotelu tak, aby hotel mohl zajistit případnou nápravu uvedených skutečností, popřípadě se k těmto skutečnostem vyjádřil. Případné pozdější reklamace, které nebyly řešeny během akce, nemusí hotel akceptovat. Za hotel jsou oprávněni jednat v této věci ředitel hotelu, popřípadě sales manager.  

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy  

1.         Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou. 

2.         Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.  

Článek X.

Jurisdikce  

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00, Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.  

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.  

Článek XI.

Využití osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů.  

Článek XII.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek  

1.         Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.  

Článek XIII.

Vyšší moc  

1.         Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.  

Článek XIV.

Další ujednání  

1.         Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.  

2.         Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti, pokud nebyla sjednaná zálohová platba. Společnost se zavazuje při odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, klientům vrátit.  

3.         Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.  

4.         Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.  

5.         Ve všech hotelových prostorách je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové čištění prostor.  

6.         Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku Českou poštou na jeho náklady.  

7.         Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.  

8.         Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech)  

9.         Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn naúčtovat hostům vzniklou škodu v případě, že bezprostředně po opuštění hotelového pokoje objednatelem zjistí na daném pokoji nově vzniklou závadu nebo odcizení hotelového vybavení.    

Článek XV.

Závěrečné ustanovení  

1.              VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.  

Provozovatel Wellness hotelu Lovčenka  

DDS-DNA s.r.o.

K Vodě 3200/3

106 00, Praha 10

IČ: 00540803